" />
phatgiaonguyenthuy.com
phatgiaonguyenthuy.com

 Vi Diệu Pháp

Tự học Vi Diệu Pháp (tập 01)

Ngày đăng tin: 6 năm trước
(101/27)
* ĐỊNH NGHĨA – ĐẠI CƯƠNG* ĐẠI CƯƠNG - SÁU PHẦNA - PHÁP (DHAMMA)B - SỞ HỮU TÂM (CETASIKA)C - TÂM (CITTA)D - SẮC PHÁP (RŪPA)E - NÍP BÀN (NIBBĀNA)F – CHẾ ĐỊNH (SAMMUTTISACCA)

 

TỰ HỌC VI DIỆU PHÁP

TẬP 1

Đại Đức Thiện Minh

Cư Sĩ Đức Tài

biên soạn

--oOo--oOo--oOo--

MỤC LỤC

 

v  PHẦN ĐẠI CƯƠNG

A. Phần Pháp

B. Phần Sở Hữu Tâm

C. Phần Tâm

D. Phần Sắc Pháp

E. Níp Bàn

v PHẦN ĐỊNH NGHĨA

Ø  PHÁP

1. Pháp

2. Pháp Chơn Đế

3. Pháp Tục Đế

4. Pháp Hữu Vi

5. Pháp Vô Vi

6. Danh Pháp

7. Sắc Pháp

Ø  SỞ HỮU TÂM

1. Sở Hữu Tâm

2. Sở Hữu Tợ Tha

3. Sở Hữu Biến Hành

4. Sở Hữu Biệt Cảnh

5. Sở Hữu Bất Thiện

6. Sở Hữu Si Phần

7. Sở Hữu Tham Phần

8. Sở Hữu Sân Phần

9. Sở Hữu Hôn Phần

10. Sở Hữu Hoài Nghi

11. Sở Hữu Tịnh Hảo

12. Sở Hữu Tịnh Hảo Biến Hành

13. Sở Hữu Ngăn Trừ Phần

14. Sở Hữu Vô Lượng Phần

15. Sở Hữu Trí Tuệ

 

Ø  TÂM

I. Tâm Bất Thiện

A. Tâm Tham

B. Tâm Sân

C. Tâm Si

II. Tâm Vô Nhân

1. Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân

2. Tâm Quả Thiện Vô Nhân

3. Tâm Tố Vô Nhân

III. Tâm Dục Giới Tịnh Hảo

A. Tâm Đại Thiện Dục Giới Tịnh Hảo

B. Tâm Đại Quả Dục Giới Tịnh Hảo

C. Tâm Đại Tố Dục Giới Tịnh Hảo

IV. Tâm Đáo Đại

A. Tâm Sắc Giới

B.  Tâm Quả Sắc Giới

C. Tâm Tố Sắc Giới

D. Tâm Vô Sắc Giới

V. Tâm Siêu Thế

1. Tâm Đạo Siêu Thế

2. Tâm Quả Siêu Thế

Ø  SẮC PHÁP

I. Phần Đặc Tính, Tính Chất Của 28 Thứ Sắc

A. Nhóm Sắc Tứ Đại

B. Nhóm Sắc Thanh Triệt

C. Nhóm Sắc Cảnh Giới

D. Nhóm Sắc Tính

Đ. Sắc Ý Vật

E. Sắc Mạng Quyền

F. Sắc Vật Thực

G. Sắc Giao Giới

H. Sắc Thân - Khẩu Biểu Tri

M. Sắc Nhẹ, Mềm

K. Sắc Tích Trữ, Thừa Kế......

Cần Biết Thêm

Ø  NÍP BÀN

I. Định Nghĩa

II. Chi Pháp

III. Phân Tíc

Ø  PHẦN CHẾ ĐỊNH

I. Nghĩa Lý

II. Phân Chia Chế Định

 1  2  3  4  5 » Trang cuối Phần 1/9

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang